de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023.

Article 80. Modificació del text refós de la Llei d’urbanisme

(…)

Es modifica l’apartat 3 bis de l’article 188 del text refós de la Llei d’urbanisme, que resta redactat de la manera següent:

«3 bis. En el marc del procediment per a atorgar i denegar les llicències urbanístiques, cada municipi pot exigir, com a requisit previ que ha d’acompanyar la sol·licitud de llicència o la comunicació prèvia, l’aportació d’un informe d’idoneïtat tècnica. L’informe d’idoneïtat tècnica té per objecte verificar que el projecte tècnic o la documentació tècnica compleix la normativa estatal i autonòmica que ha d’ésser comprovada en els procediments municipals d’intervenció i que la documentació aportada compleix els requisits d’integritat documental, suficiència i idoneïtat que exigeixin les ordenances municipals. L’emissió d’aquest informe es pot encomanar a un col·legi professional tècnic o a una entitat col·laboradora degudament habilitats per l’Administració. Aquests informes tenen la mateixa validesa jurídica que els emesos pel personal de l’Administració encarregat d’aquestes funcions.

»Els col·legis professionals tècnics o les entitats col·laboradores seran habilitades, per a actuar en tot el territori de Catalunya, per la direcció general competent en matèria d’urbanisme de la Generalitat, d’acord amb el que estableixi el decret de desplegament, sens perjudici que les ordenances municipals puguin regular el règim de col·laboració propi per a l’exercici de les funcions de verificació i control, i també l’aprovació del sistema d’habilitació, si és el cas, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de normativa aplicable.

»En el cas que l’ajuntament hagi regulat l’aportació d’un informe d’idoneïtat tècnica emès per una entitat habilitada, els serveis tècnics municipals només han d’informar i assumeixen responsabilitat sobre l’adequació de la llicència sol·licitada o la comunicació prèvia a la normativa urbanística i municipal. Dels danys que tinguin l’origen en defectes que s’haurien de manifestar en els informes d’idoneïtat tècnica i que tinguin relació directa amb els elements objecte d’informe en són responsables les entitats habilitades que els emetin.»

73/95 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8877 – 17.3.2023 CVE-DOGC-A-23075025-2023